• DRET LEGAL A DESISTIR DE LA COMPRA

Dret de desistiment, si vostè està contractant com a consumidor i usuari, té vostè dret a desistir de el present contracte en un termini de 7 dies naturals sense necessitat de justificació.

No s’acceptaran devolucions de productes que no s’acompanyin de la corresponent factura.

La devolució d’un producte es reemplaçarà per un altre igual o si no, per un import superior.

Tant en espatlles com en pernils, el pes mínim en el moment de la devolució ha de ser el 75% de l’pes original de la peça i sempre han de conservar el precinte original al voltant de la canya.

El termini de desistiment expirarà als 7 dies naturals de el dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent de l’transportista, va adquirir la possessió material dels béns o en el cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 7 dies naturals de el dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent de l’transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns.

Per exercir el dret de desistiment, haurà vostè notificar a Polígon Sant Jordi, Parc. 1, 25613, Camarasa (Lleida), Telèfon 973.420.007 o escrivint-nos a l’correu electrònic info@jovevinyes.com la seva decisió de desistir de l’Contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o electrònic). .

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències de l’desistiment:

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 7 dies naturals a partir de la data en què se’ns informe de la seva decisió de desistir de aquest Contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial. No incorrerà en cap despesa com a conseqüència de l’reemborsament. No obstant l’anterior, podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos,

Haurà vostè tornar-nos o lliurar directament els productes en Polígon Sant Jordi, Parc. 1, 25613, Camarasa (Lleida), Telèfon 973.420.007, o sol·licitar a la nostra web la devolució a través d’un missatger de Tipsa, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en un termini màxim de 7 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment de l’Contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini.

Llevat que realitzi la devolució dels béns en Polígon Sant Jordi, Parc. 1, 25613, Camarasa (Lleida), Telèfon 973.420.007, oa través d’un missatger de Tipsa organitzat per nosaltres, haurà vostè assumir el cost directe de devolució dels béns.

Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

  • DRET CONTRACTUAL DE DESISTIMENT

A més de el dret de desistiment reconegut legalment als consumidors i usuaris, li concedim un termini de 30 dies comptat des de la confirmació d’enviament per a realitzar devolucions dels productes.

En cas que torni els productes dins de l’termini contractual de el dret de desistiment, un cop transcorregut el termini legal, se li reemborsarà únicament el preu pagat per aquests productes.

Vostè es farà càrrec dels costos directes de devolució del producte quan no realitzi la devolució en Polígon Sant Jordi, Parc. 1, 25613, Camarasa (Lleida), Telèfon 973.420.007, ni quan no es realitzin a través d’un missatger de Tipsa organitzat per nosaltres.

Vostè podrà exercitar el seu dret de desistiment, si bé si ens comunica la seva intenció de desistir de l’Contracte transcorregut el termini legal de desistiment, haurà en tot cas lliurar els béns dins el termini de 30 dies comptat des de la confirmació d’enviament.

  • Disposicions comunes

No tindrà vostè dret a desistir de l’Contracte l’objecte sigui el subministrament d’algun dels productes següents:

i. Articles personalitzats.

ii. Articles sense el seu embolcall original.

iii. Béns precintats per raons d’higiene que hagin estat desprecintats després del lliurament.

El seu dret a desistir de l’Contracte serà d’aplicació exclusivament a aquells productes que es retornin en les mateixes condicions en que vostè els va rebre. No es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura d’ell mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany, per la qual cosa haurà de ser curós amb el / els producte / s mentre estiguin en la seva possessió. Si us plau, torni l’article utilitzant o incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents que, si s’escau l’acompanyen.

Podrà realitzar les devolucions en Polígon Sant Jordi, Parc. 1, 25613, Camarasa (Lleida), Telèfon 973.420.007 oa través d’un missatger de Tipsa que enviarem al seu domicili.

Podrà retornar-nos els productes en Polígon Sant Jordi, Parc. 1, 25613, Camarasa (Lleida), Telèfon 973.420 007. En aquest cas, haurà d’acudir a l’adreça indicada i lliurar juntament amb l’article el document de devolució que li proporcionarem degudament emplenat .

Devolucions a través de missatger-Tipsa. Ha de posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant la nostra sol·licitud de devolució de la pàgina web perquè puguem organitzar la recollida al seu domicili. Haurà de lliurar la mercaderia en el mateix paquet que la va rebre.

En cas que no desitgi tornar els productes a través d’alguna de les opcions gratuïtes disponibles, vostè serà responsable dels costos de devolució. Si us plau, tingui en compte que si vostè decideix retornar-nos els articles a ports deguts estarem autoritzats a carregar-li les despeses en què puguem incórrer.

Després d’examinar l’article li comunicarem si té dret a el reemborsament de les quantitats abonades. El reemborsament de les despeses de transport únicament es realitzarà quan el dret de desistiment s’exerciti dins el termini legal i es retornin tots els articles que componen la comanda en qüestió. El reemborsament s’efectuarà el més aviat possible i en qualsevol cas, dins el termini de 7 dies des de la data en què vostè ens va comunicar la seva intenció de desistir. No obstant això, podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns. El reemborsament s’efectuarà sempre en el mateix mitjà de pagament que vostè va utilitzar per pagar la compra.

Vostè assumirà el cost i risc de retornar-nos els productes, tal com s’ha indicat anteriorment.

Si tenen algun dubte, pot posar-se en contacte amb nosaltres trucant al telèfon 973.420.007

  • DEVOLUCIONS A CANÀRIES, CEUTA I MELILLA

Si voleu canviar o retornar un producte que hagués estat lliurat a Canàries, Ceuta o Melilla, s’haurà de posar en contacte amb nosaltres al número de telèfon 973 420 007 per convenir amb nosaltres o algun representant nostre la recollida del producte per un missatger o bé realitzar la devolució al seu propi cost.

  • DEVOLUCIONS DE PRODUCTES DEFECTUOSOS

En els casos en què vostè consideri que en el moment del lliurament el producte no s’ajusta al que estipula el contracte, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres de forma immediata enviant-nos dades del producte així com de el dany que pateix trucant per telèfon a l’nombre 973.420.007 on li indicarem la forma de procedir.

En cas que la mercaderia arribés amb l’embalatge deteriorat o mullat, serà obligatori notificar la incidència en el afirma de l’albarà de el missatger, així com guardar la caixa o l’embalatge original per la consegüent comprovació. Serà important aportar fotos que verifiquin el deteriorament de l’embalatge i de l’producte si això fos possible.

El producte el podrà retornar a Polígon Sant Jordi, Parc. 1, 25613, Camarasa (Lleida) o lliurant-ho a un missatger que enviarem al seu domicili. Procedirem a examinar detingudament el producte retornat i li comunicarem per e-mail dins d’un termini raonable si escau el reemborsament o la substitució d’ell mateix (si escau). El reemborsament o la substitució de l’article s’efectuaran al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l’article no conforme.

Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d’alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses de lliurament incorregudes per lliurar-li el article i els costos en què vostè hagi incorregut per tornar-nos a nosaltres. La devolució s’efectuarà en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per pagar la compra.

Queden en tot cas fora de perill els drets reconeguts per la legislació vigent.